Ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության 1918-1920 թթ. կառավարությունների կազմերը և նախարարների կուսակցական պատկանելությունը։

ՀՀ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
(1918 թ. հուլիսի 24-ից մինչև նոյեմբերի 4-ը)

Վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունի – ՀՅԴ

Արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Խատիսյան – ՀՅԴ

Ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյան – ՀՅԴ

Զինվորական նախարար Հովհաննես Հախվերդյան – անկուսակցական

Ֆինանսների նախարար Խաչատուր Կարճիկյան – ՀՅԴ

Արդարադատության նախարար Գրիգոր Պետրոսյան – անկուսակցական

ՀՀ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
(1918 թ. նոյեմբերի 4-ից մինչև 1919 թ. օգոստոսի 10-ը)

Վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունի – ՀՅԴ

Արտաքին գործերի նախարար Սիրական Տիգրանյան – ՀՅԴ, ապա՝ Ալեքսանդր Խատիսյան -ՀՅԴ

Ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյան – ՀՅԴ, ապա՝ Ալեքսանդր Խատիսյան – ՀՅԴ

Զինվորական նախարար Հովհաննես Հախվերդյան – անկուսակցական, ապա՝ Քրիստափոր Արարատյան – անկուսակցական

Ֆինանսների նախարար Արտաշես Էնֆիաջյան – Հայ ժողովրդական կուսակցություն, ապա՝ Գրիգոր Ջաղեթյան – անկուսակցական

Հանրային խնամատարության նախարար Խաչատուր Կարճիկյան – ՀՅԴ, ապա՝ Սահակ Թորոսյան – ՀՅԴ

Պարենավորման նախարար Լևոն Ղուլյան – Հայ ժողովրդական կուսակցություն, ապա՝ Քրիստափոր Վերմիշյան – Հայ ժողովրդական կուսակցություն

Արդարադատության նախարար Սամսոն Հարությունյան – Հայ ժողովրդական կուսակցություն, ապա՝ Հարություն Չմշկյան – Հայ ժողովրդական կուսակցություն

Հանրային կրթության նախարար Միքայել Աթաբեկյան – Հայ ժողովրդական կուսակցություն, ապա՝ Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյան – Ժողովրդական կուսակցություն, այնուհետև՝ Սիրական Տիգրանյան – ՀՅԴ

ՀՀ ԵՐՐՈՐԴ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
(1919 թ. օգոստոսի 10-ից մինչև 1920 թ. մայիսի 5-ը)

Վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյան – ՀՅԴ

Արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Խատիսյան – ՀՅԴ, ապա՝ Համազասպ Օհանջանյան – ՀՅԴ

Ներքին գործերի նախարար Աբրահամ Գյուլխանդանյան – ՀՅԴ

Զինվորական նախարար Քրիստափոր Արարատյան – անկուսակցական

Ֆինանսների, առևտրի և արդյունաբերության նախարար Սարգիս Արարատյան – ՀՅԴ

Հանրային խնամատարության և վերաշինության նախարար Ավետիք Սահակյան – ՀՅԴ, ապա՝ Արտաշես Բաբալյան – ՀՅԴ

Գյուղատնտեսության և պետական գույքի նախարար Սիմոն Վրացյան – ՀՅԴ

Աշխատանքի նախարար Սիմոն Վրացյան – ՀՅԴ

Հաղորդակցության նախարար Արշակ Ջամալյան – ՀՅԴ

Արդարադատության նախարար Աբրահամ Գյուլխանդանյան – ՀՅԴ, ապա՝ Արտաշես Չիլինգարյան – ՀՅԴ

Հանրային կրթության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյան -ՀՅԴ

ՀՀ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ/ ՀՅԴ-Բյուրո կառավարություն
(1920 թ. մայիսի 5-ից մինչև նոյեմբերի 23-ը)

Վարչապետ Համազասպ Օհանջանյան – ՀՅԴ

Արտաքին գործերի նախարար Համազասպ Օհանջանյան – ՀՅԴ

Ներքին գործերի նախարար Ռուբեն Տեր-Մինասյան – ՀՅԴ, ապա՝ Սարգիս Արարատյան – ՀՅԴ

Զինվորական նախարար Ռուբեն Տեր-Մինասյան – ՀՅԴ

Ֆինանսների, առևտրի և արդյունաբերության նախարար Աբրահամ Գյուլխանդանյան – ՀՅԴ

Հանրային խնամատարության և վերաշինության նախարար Սարգիս Արարատյան – ՀՅԴ

Գյուղատնտեսության և պետական գույքի նախարար Սիմոն Վրացյան – ՀՅԴ

Աշխատանքի նախարար Սիմոն Վրացյան – ՀՅԴ

Հաղորդակցության նախարար Արշակ Ջամալյան – ՀՅԴ

Արդարադատության նախարար Աբրահամ Գյուլխանդանյան – ՀՅԴ, ապա՝ Համազասպ Օհանջանյան – ՀՅԴ

Հանրային կրթության և արվեստի նախարար Գևորգ Ղազարյան – ՀՅԴ

ՀՀ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
(1920 թ. նոյեմբերի 24-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը)

Վարչապետ Սիմոն Վրացյան – ՀՅԴ

Արտաքին գործերի նախարար Սիմոն Վրացյան – ՀՅԴ

Ներքին գործերի նախարար Սիմոն Վրացյան – ՀՅԴ

Զինվորական նախարար Դրաստամատ Կանայան – ՀՅԴ

Ֆինանսների, առևտրի և արդյունաբերության նախարար Համբարձում Տերտերյան– ՀՅԴ

Հանրային խնամատարության և վերաշինության նախարար Ռուբեն Յուզբաշյան – ՀՅԴ

Գյուղատնտեսության և պետական գույքի նախարար Արշակ Հովհաննիսյան – ՀՅԴ

Աշխատանքի նախարար Արշակ Հովհաննիսյան – ՀՅԴ

Հաղորդակցության նախարար Արշամ Խոնդկարյան – Սոցիալիստ հեղափոխական

Արդարադատության նախարար Արշամ Խոնդկարյան – Սոցիալիստ հեղափոխական

Հանրային կրթության և արվեստի նախարար Վահան Մինախորյան – Սոցիալիստ հեղափոխական